homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

מחלקות המועצה הדתית

המועצה הדתית רחובות מעניקה לתושביה מגוון שירותי דת המחלקות מחולקות לפי נושאים כל מחלקה פועלת על פי נהלים ודרישות שקבע משרד הדתות לכל תחום (נשואין, כשרות ועוד). כל מחלקה מקיימת קבלת קהל בקטגוריה זו תוכלו לקבל מידע על פעילות כל מחלקה וזמני קבלת הקהל.

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות