homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

ספר טלפונים

שם

תפקיד

טל' במשרד

הרב שמחה הכהן קוק

הרב הראשי ואב"ד

08-9362667 \

08-9362766

הרב נחמן פוגל

מנהל לשכת הרב

08-9362667 \

08-9362766

משרד ראש המועצה הדתית –

אסתר עזרי

מנהלת לשכה ומנהלת מקוואות

08-9362681

שלום חי עוקשי

מזכיר המועצה הדתית

08-9362665

דניאלה

הנהלת חשבונות

9362543- 08

הרב לזר – יעקב שאול

רב מחלקת הכשרות

08-9362682

אליהו כהן

מזכיר מח' כשרות

3\08-9362682

 

רן יהושע

רושם נישואין

08-9362541

הרב יצחק זגאי

רב העדה אתיופית

08-9362542

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות