homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

בת מצווה

בתלמוד נאמר: "בת שתים עשרה שנה ויום אחד – נְדָרֶיהָ קַיָימִין" (נידה מ"ה, ע"ב). כוונת המשפט היא שמגיל 12 הבת אחראית בעצמה על דבריה ועל מעשיה. לפיכך, בת שמלאו לה 12 שנים נחשבת "בת מצווה", כלומר, היא חייבת במצווֹת המוּטלות על נשים, ואם תחטא תיענש בעצמה על חטאיה.

מדוע נקבע המעבר מילדות לבגרות אצל הבנות לגיל הצעיר בשנה מזה של הבנים? מדוע עליהן להתחיל במילוי חובותיהן הדתיות שנה לפני הבנים? התשובה היא שהנערות מקדימות את הנערים בהתבגרות הגופנית. חז"ל הניחו שההתבגרות הגופנית קשורה גם לבשלות נפשית.

ברוב התרבויות המוכרות קיים טקס מעבר שבו עובר המתבגר משלב הילדות לשלב הבגרות. לכל תרבות מאפיינים מיוחדים לה הנובעים מעבר היסטורי, תרבות משותפת וערכים שונים.

גם ביהדות קיים טקס מעבר שכזה, ובעניין זה אנו דומים לכל תרבות אחרת. השוני בין הטקסים נעוץ כמובן במטען היסטורי שונה, במסורת אשר התגבשה במשך שנים ובתרבות היהודית אשר משאירה את חותמה על הטקס כולו.

כמו בבר המצווה כך גם בת המצווה ביהדות היא קבלת אחריות.

האחריות המדוברת כוללת נושאים שונים חלקן בן אדם לחברו כגון חסד, עזרה לזולת וכיבוד הורים, וחלקן בין אדם לאלוקיו הכוללות מצוות שונות, מועדים ומחויבויות.

האחריות מתחלקת לשני חלקים נוספים. הראשונה היא האחריות על המחשבות והאמונות והשנייה היא האחריות על המעשים.

בת המצווה מכנסת בתוכה את כל הדברים הללו ומהווה מעין הכרזה של הבת הבוגרת אל העולם כי היא מוכנה מעתה ואילך לשאת באחריות למעשיה. שתי מצוות שרבות מבנות ישראל לוקחות על עצמן מגיל הבת מצווה ואילך מסמלות זאת. מצווה אחת היא התפילה והקשר שהיא מבטאת בין אדם למקום. מחויבות שהיא לכאורה "רוחנית" אבל יש לה ביטוי מעשי בתפילה ובפניה לבורא עולם.

המצווה השניה היא הדלקת נרות שבת. האור של נרות שבת מסמל את השינוי והשאיפה לטוב שבכוחה לשנות גם מצבים כואבים בין אדם לחברו וכן מעידה על הקשר בין אדם לבוראו

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות