homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

בר מצווה

במשנה נאמר: "בן שלוש עשרה למצוות" (אבות ה, כה). על סמך זה קובעת ההלכה כי בגיל 13 כל ילד הופך ל"בר מצווה", כלומר, בן מצווה.

המשמעות של בר המצווה ביהדות היא קבלת אחריות ,האחריות המדוברת כוללת נושאים שונים חלקן בן אדם לחברו כגון חסד, עזרה לזולת וכיבוד הורים, וחלקן בין אדם לאלוקיו הכוללות מצוות שונות, מועדים ומחויבויות.
התורה מבדילה במרבית המצוות בין "איש" למי שעדיין אינו איש. בכמה מקומות מפרשים חז"ל שאיש פירושו נער החל מהזמן בו הביא שתי שערות והלאה, לפני כן הוא נידון כקטן ופטור מכל המצוות. לאחר מכן הוא נחשב "איש" וחייב בכל המצוות, חז"ל מכנים יהודי כזה בשם "גדול". למרות שמדין תורה מה שהופך קטן ל"איש" זה דווקא הבאת שתי שערות (בין אם לפני גיל 13 ובין אם אחרי גיל 13), אמרו חז"ל שנער שהגיע לגיל 13 שנה ויום אחד ("ויום אחד" הכוונה ליום הולדת של גיל 13 שנחשבת כיום הראשון של שנת ה-14) הינו בחזקת אדם שהביא כבר שתי שערות ולכן חייב בכל המצוות. נער שהגיע לגיל 13 שנה ויום אחד מצטרף למניין, מכיוון שהוא כבר בחזקת "איש". אולם, במצוות מן התורה, למרות שהוא חייב לקיימן אין הוא מוציא אחרים ידי חובה, עד שהוברר בוודאות שהביא שתי שערות, משום שמדאורייתא לא סומכים על חזקה.
ראוי לציין שלמרות שקטן פטור מקיום המצוות מדין תורה, חייבו חז"ל את אביו לחנכו בקיום המצוות החל מגיל שבו אפשר לחנכו.
המצווה הראשונה והבולטת ביותר שאותה נוהגים יהודים ברחבי העולם כולו להדגיש בבר המצווה, היא מצות הנחת התפילין. מצווה זו מבטאת יפה את האחריות האישית החדשה על עולם המחשבות והן על עולם המעשים.
יחד עם התפילין נוהגים הבנים גם לעלות לתורה. ספר התורה מהווה למעשה תעודת זהות היסטורית של עם ישראל, ובעלייתו לתורה קושר עצמו הילד המתבגר להיסטוריה יהודית ארוכה לדורותיה. העלייה לתורה והקריאה בה בבית הכנסת, מסמלת את שותפות הנער בקהילה הבוגרת ומוסיפה עוד חוליה בשרשרת הדורות הארוכה של עם ישראל.

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות