homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

תחנון ונפילת אפיים – (שו"ע סי' קלא)

חתן -

שאלה: כשהחתן נוכח בבית הכנסת ביום החתונה בתפילת שחרית או מנחה, האם אומרים תחנון או לא? וכן ערב קודם החתונה למי שאומר תיקון חצות, האם זה נחשב כבר שהוא חתן, ויאמר רק תיקון לאה או לא?

תשובה: אם החופה לאחר השקיעה ביום שלפניו אומרים תחנון כרגיל. ואפילו אם החופה קודם השקיעה אומרים תחנון בשחרית כרגיל ואף במנחה אלא אם מתפללים במקום החופה או בסמוך לה כגון שנערכת מיד אחר תפילת מנחה שאין אומרים בה תחנון (כ"כ הרבה אחרונים וכן עיקר ראה הלכה ברורה ח"ז סי' קלא עמו' כט ס"ק כא).

ברית מילה-

בתפילת שחרית שקודם הברית - בעלי הברית פוטרים את הציבור מתחנון (הלכה ברורה סי' קלא משנ"ב ס"ק כב).

בתפילת מנחה שאחר הברית - בעלי הברית אינם פוטרים את הציבור מתחנון [ובעלי הברית עצמם אינם אומרים, שיום טוב שלהם הוא] (הלכה ברורה ח"ז סי' קלא עמו' לט ס"ק לב).אמנם לדעת השתילי זיתים בדעת מר"ן השו"ע אין הבדל בין מילה לחתן ואחר המילה כל היום אין אומרים תחנון. (כך משמע ממה שהשמיט השת"ז את הגהת הרמ"א סי' קלא סעי' ד).

מקום שמחת מצווה -

מקום שבו נעשית ברית המילה או החתונה –

אם מתפללים באותו מקום בו היתה המילה [כגון בבית הכנסת או באולם] – אין אומרים שם תחנון גם אחר המילה (כך משמע מלשון מר"ן השו"ע סי' קלא סעי' ד' וכ"כ בהלכה ברורה שם סעי' לא).

בר מצווה -

ביום מלאת לבר מצוה י"ג שנה ומתחיל להניח בו תפילין - אין אומרים תחנון ונפילת אפיים (הלכה ברורה סי' קלא עמו' מא סעי' לז).

סיום מסכת -

מנחה שבסמוך לסעודת סיום מסכת – אין אומרים תחנון [אפילו המסיים הוא אחד מהציבור] (ראה הלכה ברורה סי' קלא עמו' מ' סעי' לה).

הכנסת ספר תורה -

מנחה שבסמוך להכנסת ספר התורה - אין אומרים תחנון ונפילת אפיים (כ"כ מרן הרב עובדיה בתשובה בכת"י ראה הלכה ברורה סי' קלא עמו' מא סעי' לו והערה צה).

פסח שני -

במנחה שלפני י"ד באייר [כלומר במנחה של יום י"ג באייר] - אומרים כרגיל תחנון ונפילת אפיים במנחה שלפני י"ד באייר [כלומר במנחה של יום י"ג באייר], כיון שאף בי"ד אייר שאין אומרים בו תחנון [מחמת שהוא יום שהקריבו בו את הפסח אלו שהלא יכלו להקריב את הפסח ביד בניסן] נושא זה הוא שנוי במחלוקת ובכל זאת המנהג להלכה שלא לומר תחנון, אך אי אפשר להוסיף הקלה על דין היוצא מתוך מחלוקת (כן פסק מרן הרב עובדיה שליט"א ראה הלכה ברורה סי' קלא עמו' נג ס"ק מא).

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות