homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

לשכת הרב הראשי

הרה"ג שמחה הכהן קוק-הרב הראשי ואב"ד

הרב נחמן פוגל – מנהל לשכת הרב

שעות קבלה: 8:30 – 14:00

טל' לבירורים: 08-9362766

פקס- 08-6704929

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות