homemailsearch

קבלת קהל במשרדי המועצה

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

מרכזיה - 08-9362665 

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

  • מגוון דעות - מועצה דתית אחת
  • השופר שלך - לדת של כולנו

נוהל קבלת תעודת כשרות

על מנת ליצור מערכת כשרות אחידה ומוסדרת, מובאים בפניכם נהלי כשרות אלו המהווים כללים אחידים לכל עסקי המזון לפי התחומים השונים.

מטרת הנהלים:

• קביעת רמת כשרות אחידה לכל הרבנויות

• מניעת בלבול בהנחיות משתנות.

• פרסום נהלים אחידים – מהווה שפה אחת ודברים אחדים הן לרבנויות והן לבעלי העסקים.

• יישום כולל של הנהלים – מיקל על הפיקוח וההשגחה

הענקת כשרות

בשורות הבאות אנו מבקשים להביא בפניכם את סדר הפעולות המתחייבות קודם מתן תעודת הכשרות.

הענקת הכשרות היא השלב הסופי שקודמים לו שלבים חיוניים

אין בדברים הבאים משום חידוש כלל אלא רק בניית השלבים לפי סדר נכון כדי להקל על הרבנים בכל השלבים הקודמים למתן תעודת הכשרות.

כל הדברים האמורים, הינם פרי נסיון מעשי המצטבר בשטח הכשרות וכתוצאה מעמל רב, חשיבה מאומצת וממוקדת.

  • לוח שנה ואירועי המועצה
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר בתי הדין הרבניים
  • אתר עיריית רחובות