3.JPG
הודעה משמחת!!
הרינו שמחים להודיע לציבור הרחב כי בעזהי"ת אחר מאמצים רבים אנו זוכים לפתוח את מקווה הטהרה ברחוב בר אילן 12 ברחובות ברוב כשרות הידור, פאר ויופי
אי"ה החל מיום רביעי ב' תמוז תש"פ 26/6/20
מועצה דתית רחובות

כתובת: אברהם גולדברג 2, רחובות

טלפון: 08-936-2665

פקס: 08-9362755

קבלת קהל במשרדי המועצה:

בימים א',ג' 08:30 - 13:00 ו18:00 - 16:00   בימים ב',ד',ה' 13:00 - 08:30

mdr4500@gmail.com

מחלקת נישואין

בימים א' - ה' 12:30 - 08:30   בימים א' , ג' 18:00 - 16:00

טלפון מח' נישואין: 08-9362541

mdr3202@gmail.com

שאל את הרב1.png