top of page
המועצה הדתית רחובות

עלינו

המועצה הדתית במתכונתה, פועלת מכוח "חוק שירותי הדת היהודיים", ומתפקידיה לספק שירותים דתיים כמו: כשרות, מקוואות ונישואין (עבור שירותים אלה גובה המועצה הדתית אגרה ע"פ "חוק השירותים הדתיים"). חבריה מתמנים: ע"י השר 45%, הרשות המקומית 45%, הרבנות המקומית 10%.

מתפקידה של המועצה הדתית לספק שירותים דתיים לכלל האוכלוסייה.

שירותים דתיים ניתנים במסגרת המחלקות הבאות:
א. מחלקת נישואין (רישום נישואין, תעודות רווקות, אישורים, ת. נישואין, וכו').
ב. מחלקת הכשרות (פיקוח על הכשרות, מתן ת. כשרות שנתית לבתי אוכל, אולמות, מלונות, מסעדות חנויות וכו').
ג. מח' לטהרת המשפחה (שירותי טבילה).
השירותים הדתיים הנ"ל, ניתנים בהתאם לתשלומי אגרות עבור כל שרות, כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד הדתות.
תקציב המועצה ממומן ע"י המקורות הבאים (עפ"י החוק) 25% הרשות המקומית , 75% משרד הדתות, והשאר - ע"י הכנסות עצמיות.
המועצה מבוקרת ע"י רו"ח חיצוני, מבקר העירייה, המדינה וכו'.
על מנת להבטיח שירותי דת איכותיים וזמינים, המשרד לשירותי דת מסדיר, מנחה, מפקח, ומבקר את פעילותן של כ 132 מועצות דתיות וכ'600 חברות קדישא ברחבי הארץ אשר מספקות שירותים אלו לכלל הציבור.
המועצה מבוקרת ע"י רו"ח חיצוני, מבקר העירייה, המדינה וכו'.

נגישות: משרדינו מונגשים לכל תושב, בכל שאלה, צורך או שירות נדרש.

מר רחמים מלול ראש עיריית רחבות
מר רחמים מלול ראש עיריית רחבות
bottom of page