top of page

כללים למכירת חמץ

 

ניתן לשלוח טופס מכירת חמץ

למייל: mdatitrehovot@gmail.com

או לפקס: 08-9362755

או מילוי טופס מקוון באתר

א. נוהגים למנות את הרב וליפות את כוחו באמצעות מילוי טופס הרשאה לשליח למכור את החמץ לגוי, קנין וחתימה.

ב. קנין סודר- במקום שאפשר רצוי לעשות קנין חליפין עם סודר לחיזוק מינוי השליחות. המוכר מקבל את הסודר או כל דבר אחר מהרב מגביהו לעצמו ותחת זה מוסר לרב את הרשות לעשות בחמצו ככל הדרוש כדי לבצע את מכירת החמץ לגוי.

ג. מי שאין באפשרותו למסור את שטר ההרשאה בעצמו, יכול למנות שליח במקומו, ויכול לעשות כן אף באמצעים טכנולוגיים טלפון פקס מייל אינטרנט, ואף שאין חתימה על כתב הרשאה ואין קנין, משום שבמינוי השליחות מספיק "גילוי דעת" שאנו חפצים למכור את החמץ.

ד. אדם שמוכר חמץ צריך להבין שהוא מוכר את החמץ במכירה גמורה וללא שום תנאי, ולכן אם יבוא הגוי בפסח וירצה לקחת את החמץ שקנה ממנו, אינו יכול לעכב את החמץ בידו, אלא יתננו לו מיד ואחר כך יתבע ממנו את דמי החמץ.

ה. יש לרכז את כל החמץ במקומות מסוימים – ארונות מטבח, או במקפיא, ולסמן את אותם מקומות שיהיה ניכר שזה חמץ ולא יבואו ליטול מהם בפסח.

ו. הרוצה למכור את חמצו של חברו בלא ידיעתו, כגון אדם רחוק מתורה ומצוות שאינו מודע לענין מכירת חמץ אך נזהר מחמץ בפסח, וכן אדם שאיבד את הכרתו ל"ע וכעת אין את הסכמתו למכירת החמץ אך יודע שאדם זה נזהר מחמץ בפסח, רשאי להוסיף את שמו ולמכור עבורו את החמץ.

פסח שמח!!!

קישורים

דרשות שבת הגדול
bottom of page