top of page
המועצה הדתית רחובות

עסקים כשרים - אולמות

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות בפיקוח מהודר - בשרי

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרה

כשרות בפיקוח מהודר - בשרי

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

bottom of page