עסקים כשרים - איטליזים

אטליז אלישע
אטליז גד שרעבי
אטליז שפע בשר