עסקים כשרים - איטליזים

אטליז אלישע
אטליז שפע בשר
אטליז גד שרעבי