top of page
המועצה הדתית רחובות

עסקים כשרים - בתי מאפה

כשרות למהדרין - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

מטעמי תימן

כשרות למהדרין - פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

מאפית שמואל

כשרות למהדרין - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות למהדרין - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות למהדרין - חלבי/פרווה

כשרות רגילה - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

מאפית ג'ארפי

כשרות למהדרין - פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

bottom of page