top of page
המועצה הדתית רחובות

עסקים כשרים - בתי מאפה

כשרות למהדרין - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

גבריאלוב 2 רחובות

כשרות למהדרין - רגילה

בית מאפה דורון
עמוס דניאלי 25 רחובות

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות למהדרין - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

מאפית פארין בעיר - שעריים

כשרות למהדרין - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

מאפית פארין חנות ומפעל

כשרות למהדרין - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

מנחת עדן

כשרות למהדרין - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות למהדרין - פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

מאפיית שיינס

כשרות רגילה - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

bottom of page