top of page
המועצה הדתית רחובות

עסקים כשרים - בתי מלון ובתי אבות

כשרות רגילה - חלבי/בשרי/פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי/בשרי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי/בשרי/פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

bottom of page