top of page
המועצה הדתית רחובות

עסקים כשרים - ירקות

כשרות למהדרין - פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות למהדרין - פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - פרות וירקות

סיווג שמיטה - היתר מכירה

פירות וירקות ולץ

כשרות למהדרין - פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

פירות - ששי כהן

כשרות רגילה - פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

bottom of page