top of page
המועצה הדתית רחובות

עסקים כשרים - מזנונים

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

מזנון בית ספר אורט

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי/פרווה

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

תירס 

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

סטייקת 72

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - פרווה

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות למהדרין - בשרי

סיווג שמיטה -  שמיטה לחומרא

055-252-3332

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - פרווה

סיווג שמיטה -  שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות למהדרין - בשרי

סיווג שמיטה -  שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - בשרי/חלבי/פרווה

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - פרווה

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - פרווה

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

שווארמה הכפריה

כשרות רגילה - למהדרין

סיווג שמיטה -  שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - פרווה

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי/בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה -  שמיטה לחומרא

כשרות רגילהלשיטת רמ"א בשרי

סיווג שמיטה -  שמיטה לחומ - רא

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

פרצל

כשרות רגילה - חלבי

סיווג שמיטה -  היתר מכירה

bottom of page