top of page
המועצה הדתית רחובות

עסקים כשרים - מפעלים

כשרות רגילה - בשרי

גולד שניצל צליית כבד

כשרות רגילה - בשרי

ביו הרווסט

כשרות רגילה - פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

ניר ישר מהכוורת

כשרות רגילה - פרווה

כשרות רגילה/למהדרין - פרווה

סיווג שמיטה -  שישית / חו"ל

כשרות רגילה/למהדרין - פרווה

סיווג שמיטה -  שישית / חו"ל

כשרות רגילה - פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה/למהדרין - פרווה

כשרות למהדרין - פרווה

סיווג שמיטה -  שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - פרווה

סיווג שמיטה -  שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - פרווה

סיווג שמיטה -  יבול שישית / חו"ל

bottom of page