top of page
המועצה הדתית רחובות

עסקים כשרים - מרכולים

כשרות רגילה - בשרי/חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי/חלבי/פרווה/ירקות

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי/חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי/חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי/חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי/חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי/חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי/חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי/חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - שמיטה לחומרא

כשרות רגילה - בשרי/חלבי/פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה - בשרי, חלבי, פרווה

סיווג שמיטה - היתר מכירה

כשרות רגילה -  (בשר מהודר)

סיווג שמיטה - היתר מכירה

bottom of page