פסח - שטר למכירת חמץ תשפ"א

אני החתום מטה, עושה לשליח, בהרשאה גמורה ו/או בקניין קניין אגב סודר את כב' הרבנים הגאונים: הרב נחום גורטלר שליט"א והרב יוסף מלכיאל שליט"א כל אחד בנפרד או בא כוחם למכור את כל מיני החמץ ותערובת החמץ וכו' ולהשכיר את כל מקומות החמץ וכו' המונח שם. בשעה החמישית הזמנית ביום שישי שלושה עשר בניסן דהאי שתא תשפ"א כפי כל הפרטים המפורטים באר היטב בשטר החוזה שבין הרבנים הגאונים שליט"א המוכר והמשכיר ובין הקונה והשוכר הנכרי המפורט בהחוזה הנ"ל, ואני עושה אותו לשליח גמור בכל מיני יפוי כח ובהסכם גמור על כל הפרטים המפורטים בחוזה ובקניין אגב סודר ע"י בא כח הרבנים שליט"א ואעפ"י שמן הדין שליחותי נגמרת ומתקיימת בדיבור פה לחוד, אני בא ליתר תוקף על החתום או נרשם על ידי שליח על הגליון בתאריך מן ריש ירחא דניסן עד השעה זמנית החמישית ביום שלושה עשר בו שנת תשפ"א פה רחובות.

כמו"כ אנחנו עושים את הרבנים הגאונים שליט"א לשליח למכור את כל הבהמות אשר נמצאים ברשותנו וגם אשר נקנה במשך השנה, למכרם לכל השנה עד ערב פסח תשפ"א בכדי שלא להכשל באיסור בכור ולהנצל באיסור מוקצה בחליבה ולהשכיר את כל המקומות שהבהמות עומדות שם .

שטר ההרשאה

ובשאר כל מקומות החמץ וכל סוגי החמץ

קישורים

דרשות שבת הגדול