top of page

 פסח - שטר למכירת חמץ תשפ"ב

אני החתום מטה, עושה לשליח, בהרשאה גמורה ו/או בקניין קניין אגב סודר את כב' הרבנים הגאונים: הרב ציון כהן שליט"א והרב מנחם מענדל גלוכובסקי שליט"א כל אחד בנפרד או בא כוחם למכור את כל מיני החמץ ותערובת החמץ וכו' ולהשכיר את כל מקומות החמץ וכו' המונח שם. בשעה החמישית הזמנית ביום שישי ארבעה עשר בניסן דהאי שתא תשפ"ב כפי כל הפרטים המפורטים באר היטב בשטר החוזה שבין הרבנים הגאונים שליט"א המוכר והמשכיר ובין הקונה והשוכר הנכרי המפורט בהחוזה הנ"ל, ואני עושה אותו לשליח גמור בכל מיני יפוי כח ובהסכם גמור על כל הפרטים המפורטים בחוזה ובקניין אגב סודר ע"י בא כח הרבנים שליט"א ואעפ"י שמן הדין שליחותי נגמרת ומתקיימת בדיבור פה לחוד, אני בא ליתר תוקף על החתום או נרשם על ידי שליח על הגליון בתאריך מאחרי פורים עד השעה זמנית החמישית ביום ארבעה עשר בו שנת תשפ"ב פה רחובות.

שטר ההרשאה

ובשאר כל מקומות החמץ וכל סוגי החמץ

קישורים

דרשות שבת הגדול
bottom of page