top of page
המועצה הדתית רחובות

תהליך רישום נישואין

במקרה שאחד מבני הזוג אלמן/נה או שניהם

א) תעודת זהות עם ספח של החתן והכלה

ב) תעודת נישואין הורים

ג) 3 תמונות

ד) חתן:  שתי עדים שאינם קרובי משפחה  עם תעודה מזהה
    כלה: שתי עדים שאינם קרובי משפחה  עם תעודה מזהה

ה) אגרה ממשלתית עפ"י חוזר מנכ"ל - לצפייה לחצו כאן


נוסף לדברים הנ"ל צריך להביא תעודת פטירה מקרית ממשרד הפנים 

אלמן או אלמנה שהתאלמנו בחו"ל צריכים אישור מיוחד מבית הדין שיאשר את מעמדם האישי.

bottom of page