תהליך רישום נישואין

מקום עריכת החופה

על החופה להיערך במקום עם תעודת כשרות

חופה הנערכת בבית פרטי על הזוג להביא אישור מבעל הבית כולל צילום ת.ז.

חופה הנערכת בבית הכנסת על הזוג להביא אישור מגבאי בית הכנסת