top of page

תהליך רישום נישואין

מקום עריכת החופה

על החופה להיערך במקום עם תעודת כשרות

חופה הנערכת בבית פרטי על הזוג להביא אישור מבעל הבית כולל צילום ת.ז.

חופה הנערכת בבית הכנסת על הזוג להביא אישור מגבאי בית הכנסת

bottom of page