top of page
המועצה הדתית רחובות

הרב הראשי - רבי שמחה הכהן קוק

הרב הראשי ואב"ד רחובות כב' הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א מגדולי וחשובי הרבנים בעולם התורני בכלל, ובאה"ק בפרט, וממשפחת הרבנים המפוארת של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל – הרב הראשי הראשון לישראל.

נבחר כרבה של רחובות לפי בקשת פרנסי העיר שביקשוהו למלא מקום אחיו הרה"ג שלמה הכהן קוק זצ"ל – שכיהן בתפקיד זה בהצלחה, ונקטף בחטף בתאונת דרכים נוראה, בה נספו הרב ואשתו הרבנית ושנים מילדיהם נ"ע.

במשך שנות כהונתו ברחובות, כיהן כב' הרב קוק שליט"א בנוסף בתפקידים ציבוריים רבים ומגוונים בארץ, ביניהם שימש 25 שנה כחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, והיה שותף בהרבה מן ההווי היהודי והתורתי בארץ, זכה להקים ברחובות מערכת כשרות מהודרת שמקובלת על כל העדות והחוגים בארץ ובעולם, כמו"כ זכה להקים מוסדות תורה מגוונים באה"ק, כשהבולטים בהם ישיבת "מאור התלמוד", וישיבת לצעירים "חכמת שלמה" ברחובות, וכן יסד בעיקו"ת ירושלים את ישיבת "תורת רפאל", תלמוד תורה "חמדת התורה" וכן סמינר לבנות "עלי באר", בנוסף הקים ארגון חשוב הפועל בכל רחבי אה"ק בשם "מנהיגות יהודית".

בגלל גדלותו המקובלת בקרב כל הזרמים, וכן שכב' הרב זכה והוא נואם בחסד עליון, מבוקש בארץ ובחו"ל להביע דעתו – דעת תורה, ולהרצות בנושאים שונים של חיזוק ואמונה, ולבקשת קהילות שונות מבקר כב' הרב שליט"א מפעם לפעם בקהילות שונות בארץ ובחו"ל לשיעורי תורה והרצאות על בעיות השעה.

לשכת הרב הראשי

 

הרה"ג שמחה הכהן קוק-הרב הראשי ואב"ד

הרב נחמן פוגל – מנהל לשכת הרב

 

שעות קבלה: 8:30 – 14:00

טל' לבירורים: 08-9362766

פקס- 08-6704929

רבי שמחה הכהן קוק

הרב הראשי רחובות

מר רחמים מלול ראש עיריית רחבות
bottom of page