top of page

קיצור הלכות השבת

להלן פרטים שונים, שראוי מאד להכינם מראש, כדי לא להכשל במשך השבת במלאכות אסורות. ראוי שכל אדם יתכנן מראש פרטים נוספים, שהכנתם תסייע לו לנהל חיי נועם ועונג בשבת, תוך שמירה על קיום כל ההלכות.

bottom of page